Στην ELPEDISON, έχοντας ως στρατηγικό στόχο τη διασφάλιση της μέγιστης προστασίας των προσωπικών δεδομένων των πελατών μας, θεωρούμε χρέος μας να σας ενημερώσουμε τόσο για τις πρακτικές μας όσο και τις επιλογές καθώς και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

  Ι. Οι αρχές μας και οι αξίες μας

 • Σεβόμαστε απόλυτα τους πελάτες μας και αναγάγουμε την προστασία της ιδιωτικότητάς σας σε προτεραιότητα της εταιρείας μας.
 • Εφαρμόζουμε πλήρη διαφάνεια στον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα.
 • Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας μόνο για νόμιμους, θεμιτούς, σαφείς και προκαθορισμένους σκοπούς.
 • Διαχειριζόμαστε όλες τις πληροφορίες των πελατών μας ως εμπιστευτικές, εφαρμόζοντας κάθε απαραίτητο τεχνικό και οργανωτικό μέσο για την προστασία τους.
 • Δε γνωστοποιούμε και δε διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτα πρόσωπα χωρίς τη δική σας συγκατάθεση, εκτός εάν αυτό επιτρέπεται από το Νόμο ή από τη μεταξύ μας σύμβαση.
 • Εν γένει τηρούμε στο έπακρο την κείμενη νομοθεσία και συμμορφωνόμαστε με όλες τις υποχρεώσεις μας, που απορρέουν από αυτήν, ως υπεύθυνος επεξεργασίας.

  ΙΙ. Ποια είναι τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε;

Τα είδη των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε από εσάς εξαρτώνται από τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες που επιλέγετε να σας παρέχουμε. Ειδικότερα, στα πλαίσια εκπλήρωσης της μεταξύ μας σύμβασης για την παροχή ηλεκτρικής , συλλέγουμε τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:

 • Τα προσωπικά σας στοιχεία (π.χ. το ονοματεπώνυμό σας, το φύλο, την ημερομηνία γέννησης, τον ΑΔΤ, το ΑΦΜ ή άλλο στοιχείο ταυτοποίησης).
 • Τα στοιχεία επικοινωνίας σας (π.χ. αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση ταχυδρομείου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και αριθμό φαξ).
 • Τις πληροφορίες πιστωτικών ή χρεωστικών ή άλλων καρτών χρέωσης (π.χ. όνομα κατόχου κάρτας, αριθμό κάρτας, διεύθυνση χρέωσης, ημερομηνία λήξης), εφόσον φυσικά επιλέξετε ως τρόπο πληρωμής της εξόφληση με κάρτα.

  ΙΙΙ. Πως συλλέγουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Συγκεντρώνουμε τα προσωπικά δεδομένα των πελατών μας με ποικίλους τρόπους, όπως ενδεικτικά:

 • Όταν συμπληρώνετε την αίτησή μας για σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
 • Όταν επικοινωνείτε με κάποιο συνεργάτη μας – call center
 • Όταν επικοινωνείτε μαζί μας για να δημιουργήσετε ή να διαχειριστείτε τον οικιακό ή επαγγελματικό σας λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου
 • Κατόπιν συνεργασίας με τρίτους, όπως με την ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., προκειμένου να ελέγξουμε την πιστοληπτική σας ικανότητα.

  IV . Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Στο πλαίσιο της σύναψης και λειτουργίας της σύμβασής σας με την εταιρεία μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και τα στοιχεία που αφορούν την κατανάλωσή σας σε ηλεκτρική ενέργεια, φυσικού αερίου, ή/και άλλου προϊόντος που έχετε επιλέξει, για να μπορούμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που ζητήσατε, να εκδίδουμε το λογαριασμό σας και να σας ενημερώνουμε για την κατανάλωσή σας, καθώς και για να διαχειριστούμε, να παρέχουμε, να προσαρμόζουμε και να βελτιώνουμε την υποστήριξη των πελατών μας, τις υπηρεσίες και τις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα μπορεί να συλλέγονται και να επεξεργάζονται από την εταιρεία μας για τους ακόλουθους σκοπούς, που κρίνονται απαραίτητοι για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης:

 • Για να εκδίδουμε και να σας αποστέλλουμε του λογαριασμούς για την κατανάλωσή σας ηλεκτρικής ενέργειας ή/και φυσικού αερίου ή/και άλλου προϊόντος που έχετε επιλέξει.
 • Για να σας παρέχουμε τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας που επιθυμείτε με βάση τα ειδικώς οριζόμενα στη μεταξύ μας σύμβαση.
 • Για να σας ειδοποιούμε για σημαντικές αλλαγές ή εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις ήδη παρεχόμενες σε εσάς υπηρεσίες μας.
 • Για επικοινωνία μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, τηλεφώνου ή άλλων μέσων, για οποιοδήποτε θέμα προκύψει στα πλαίσια εκτέλεσης της μεταξύ μας σύμβασης, όπως ενδεικτικά για απαντήσεις σε ερωτήσεις ή παράπονά σας επί των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών μας.
 • Για να διεξάγουμε ελέγχους στο σύστημα ΤΣΕΚ της ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε. και να αξιολογούμε ή και επαναξιολογούμε τον αναλαμβανόμενο συναλλακτικό κίνδυνο στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης.
 • Για την ανάθεση της αναζήτησης τυχόν ληξιπρόθεσμων οφειλών σας σε περίπτωση ανώμαλης εξέλιξης της συμβατικής μας σχέσης σε εταιρεία ενημέρωσης οφειλετών.
 • Για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός Δικαστηρίου και πάσης Αρχής, καθώς και για σκοπούς εκτέλεσης και συμμόρφωσής μας με δικαστικές αποφάσεις ή διατάξεις του Νόμου, Οδηγιών, Κανονισμών, εγκυκλίων.
 • Για την ασφάλιση προστασίας λογαριασμού, στην περίπτωση που αυτό παρέχεται από το σχετικό προϊόν που έχετε επιλέξει.

Επιπλέον και εφόσον εσείς το επιθυμείτε ρητώς και συγκατατεθείτε η εταιρεία μας δύναται να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας για τους παρακάτω επιπλέον σκοπούς:

 • Με τη συγκατάθεσή σας, για να σας προωθούμε προϊόντα και υπηρεσίες μας μέσω SMS, τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, φαξ, αλληλογραφίας, κοινωνικών μέσων δικτύωσης ή/και οποιωνδήποτε άλλων κατάλληλων διαύλων επικοινωνίας.
 • Για τη διεξαγωγή έρευνας ή/και ανάλυσης για την καλύτερη κατανόηση των αναγκών, των προτιμήσεων, των συμφερόντων, των εμπειριών ή/και των συνηθειών σας ως καταναλωτή.
 • Για τη λειτουργία και διαχείριση οποιωνδήποτε προγραμμάτων πιστότητας ή/και επιβράβευσης.

  V . Σε ποιους γνωστοποιούμε ή/και διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Για να διευκολύνουμε την επίτευξη των σκοπών μας, οι οποίοι αναφέρονται στο σημείο «IV . Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα » ενδέχεται να διαβιβάσουμε, αποκαλύψουμε, παραχωρήσουμε πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας ή να τα μοιραστούμε με τρίτους. Σε αυτή την περίπτωση, τρίτοι μπορεί να είναι:

 • Οποιοσδήποτε τρίτος που παρέχει υπηρεσίες διαχείρισης, εμπορίας και έρευνας, διανομής, επεξεργασίας δεδομένων, τηλεπωλήσεων, τηλεπικοινωνιών, πληρωμών ή άλλων υπηρεσιών ή υποστηρίζει τη λειτουργία των δραστηριοτήτων της επιχείρησής μας
 • Οποιοσδήποτε τρίτος που παρέχει υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών ή ικανοποίησης αιτημάτων πελατών
 • Άλλοι συνεργάτες που παρέχουν στην εταιρεία μας χώρους αποθήκευσης δεδομένων (data center) ή διακομιστές (servers) ή προϊόντα λογισμικού (software)
 • Εταιρείες προώθησης προϊόντων ή ερευνών αγοράς
 • Χρηματοπιστωτικά ιδρύματα
 • Δικηγόροι, δικηγορικές εταιρείες και νομίμως λειτουργούσες εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία
 • Ασφαλιστικές εταιρείες
 • Η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε.
 • Δημόσιες υπηρεσίες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, δικαστικές αρχές, ρυθμιστικά όργανα και οργανισμοί, ανεξαρτήτως δικαιοδοσίας ή βαθμού, εφόσον τούτο απαιτείται από το Νόμο, Δικαστική Απόφαση, Κανονισμό, Οδηγία, εντολή, γνωμάτευση, εγκύκλιο κλπ.
 • Ελεγκτές, λογιστές, συμβολαιογράφοι, δικηγόροι, δικαστικοί επιμελητές ή άλλοι οικονομικοί ή επαγγελματικοί σύμβουλοι
 • Τρίτοι προμηθευτές στο πλαίσιο των ισχυουσών διατάξεων αναφορικά με την προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου
 • Οι ειδικοί ή καθολικοί διάδοχοί μας, σε περίπτωση πώλησης, διάθεσης, συγχώνευσης, εκκαθάρισης της επιχείρησής μας

  VΙ. Πως διασφαλίζουμε την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Η εταιρεία μας προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει διάφορες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφαλείας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες Νόμους και Κανονισμούς.

  VΙΙ. Για πόσο χρονικό διάστημα διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα;

Διατηρούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο διάστημα συνεχίζονται οι σκοποί για τους οποίους συλλέχθηκαν και σε κάθε περίπτωση για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε ετών από την λύση ή λήξη της σύμβασης, εξαιρουμένης της περιπτώσεως εκκρεμοδικίας ή διοικητικής διαδικασίας, οπότε και παρατείνεται η διατήρηση έως την έκδοση αμετακλήτου αποφάσεως ή την ολοκλήρωση διαδικασίας ενώπιον της κατά περίπτωση Διοικητικής Αρχής Στη συνέχεια καταστρέφονται από τα αρχεία και το σύστημά μας, σε συμμόρφωση με την πολιτική της επιχείρησής μας και υπό την προϋπόθεση ότι η διατήρησή τους δεν απαιτείται πλέον για την εκπλήρωση των σκοπών, που σας έχουμε περιγράψει ανωτέρω, ή για την κάλυψη των επιχειρησιακών, φορολογικών ή λογιστικών απαιτήσεών μας ή για την προάσπιση των δικαιωμάτων μας ενώπιον παντός αρμόδιου Δικαστηρίου ή πάσης άλλης Αρχής.

  VΙΙΙ. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Ως πελάτες μας έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε πρόσβαση, ενημέρωση, διαβίβαση σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, αλλά και αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων, που εμείς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε. Εάν επιθυμείτε αντίγραφο μέρους ή όλων των προσωπικών σας δεδομένων παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία της εταιρείας μας που παραθέτουμε στο οικείο κεφάλαιο της παρούσας « ΙΧ. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;».

Σε κάθε περίπτωση, επιθυμία μας είναι να διασφαλίσουμε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Γι’ αυτό σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι κάποια από τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ανακριβή ή ελλιπή μη διστάσετε να μας ζητήσετε τη διόρθωση ή τη συμπλήρωσή τους.

Επιπλέον, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχετε δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον (α) αυτά δεν είναι πλέον απαραίτητα για την εκπλήρωση των σκοπών της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, (β) αυτά υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα και πέρα από τους σκοπούς, όπως αυτοί περιγράφονται αναλυτικώς στην παρούσα, (γ) επιβάλλεται από το Νόμο.

Ακόμη έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε (εν όλω ή εν μέρει) τη συγκατάθεσή σας και να εναντιωθείτε ως προς τη συλλογή και την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας. Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι τυχόν ανάκληση της συγκατάθεσης σας και εναντίωση ως προς την επεξεργασία μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη λύση της μεταξύ μας συμβατικής σχέσης, εφόσον τέτοια έχει συναφθεί.

Σε κάθε περίπτωση έχετε δικαίωμα να προσφύγετε στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) εφόσον κρίνετε ότι θίγεστε από την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

  ΙΧ. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας;

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πολιτική, που ακολουθεί η εταιρεία μας, για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων επικοινωνήστε μαζί μας είτε ταχυδρομικώς στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας: ELPEDISON AE, υπόψη Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (DPO), Αμαρουσίου Χαλανδρίου 18-20, 15125 Μαρούσι, τηλ. 2103441000, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@elpedison.gr και θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.