ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ELPEDISON: «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ»

1.Αντικείμενο του Διαγωνισμού:

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με διακριτικό τίτλο «ELPEDISON AE», με έδρα στο Μαρούσι Αττικής, (οδός Αμαρουσίου – Χαλανδρίου 18-20), με Α.Φ.Μ. 999717970 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών, όπως εκπροσωπείται νομίμως (εφεξής ως «η Διοργανώτρια») διοργανώνει τον διαγωνισμό, που διενεργείται στο περίπτερο της εταιρείας Elpedison pπου έχει λάβει μέρος στη ΔΕΘ (Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης) 2021, με τίτλο ΔΡΑΣΗ 2: ENERGY INSIDE στο πλαίσιο του νέου Προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΩ» της Elpedison (εφεξής ως «ο Διαγωνισμός»).

1.2. Σκοπός των παρόντων όρων (εφεξής ως «οι Όροι») είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό και της ανάδειξης των νικητών του Διαγωνισμού.

Οι παρόντες Όροι είναι κατατεθειμένοι στην Συμβολαιογράφο Αθηνών Αγγελική Παπαγεωργίου, οδός Μαρασλή, αριθ. 1, Αθήνα και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε Συμμετέχων με δική του χρέωση.

1.3. Τον Διαγωνισμό επιμελείται η Διοργανώτρια σε συνεργασία με την εταιρεία «BRANDIT NEW ERA HOLDING ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΓΑΘΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «BRANDIT NEW ERA HOLDING ΜΟΝ.Ε.Π.Ε.» (εφεξής ως «η Διαφημιστική»), που εδρεύει στον Δήμο Περιστερίου Αττικής, επί της οδού Φιλικών, αριθ. 62.

1.4. Ο κάθε συμμετέχων παρακαλείται όπως διαβάσει προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

Περαιτέρω, η Διοργανώτρια προτρέπει το κοινό που επιθυμεί να συμμετάσχει στον ως άνω Διαγωνισμό που διενεργείται στο περίπτερο της εταιρείας Elpedison pπου έχει λάβει μέρος στη ΔΕΘ (Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης) 2021, προκειμένου να ενημερώνεται για τυχόν ανακοινώσεις ή τροποποιήσεις των Όρων καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής:

2.1. Στον Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας τους (εφεξής ως «οι Συμμετέχοντες»).

2.2. Οι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό μια φορά κάθε ημερολογιακή ημέρα όπως ορίζεται κατωτέρω στο άρθρο 5 των παρόντων όρων. Μετά το πέρας της χρονικής διάρκειας του Διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της Διαφημιστικής εταιρείας «BRANDIT NEW ERA HOLDING ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Περιστερίου Αττικής, οδός Φιλικών, αριθ. 62, την Παρασκευή, 24η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ..

2.3. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι δευτέρου βαθμού, και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ανωτέρω, καθώς και τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θα θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

2.4. Με την επιφύλαξη των οριζόμενων στον Όρο 3 κατωτέρω, στον Διαγωνισμό συμμετέχουν όσοι υποβάλλουν δήλωση συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 5 κατωτέρω.

3. Αποκλεισμός Διαγωνιζομένων:

3.1. Από το Διαγωνισμό αποκλείονται όσοι εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

  • οι εργαζόμενοι της Εταιρείας,

  • τα πρόσωπα συγγένειας πρώτου (α’) βαθμού με τους ανωτέρω υπό (α) εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών,

  • πελάτες που έχουν ήδη σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με την Εταιρεία και

  • οποιοδήποτε πρόσωπο παραβιάζει τους όρους χρήσης του διαδικτυακού χώρου http://www.elpedison.gr/ (οι οποίοι μπορούν να βρεθούν εδώ).

3.2. Ομοίως δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, όπως προαναφέρθη, οι εργαζόμενοι της Διαφημιστικής οποιασδήποτε τρίτης εταιρείας (π.χ. Παρόχου) αναλάβει να προωθήσει τον εν λόγω Διαγωνισμό ή εμπλέκεται στη διαδικασία ανάδειξης των νικητών.

Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό, κατά παράβαση του παρόντος Όρου, θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη.

4. Διάρκεια του Διαγωνισμού:

4.1. O Διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τον τρόπο που περιγράφεται στο κατωτέρω άρθρο 5των παρόντων Όρων και θα διαρκέσει από τις 11.09.2021 και ώρα 08:00 (τοπική ώρα Ελλάδος) (εφεξής ως «η Έναρξη του Διαγωνισμού») έως την 19.09.2021 και ώρα 23:59 (τοπική ώρα Ελλάδος) (εφεξής ως «η Λήξη του Διαγωνισμού»).

4.2. Διευκρινίζεται ρητώς ότι μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή, άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα έννομο αποτέλεσμα, ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια ή η Διαφημιστική από την σχετική συμμετοχή. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής για οιοδήποτε λόγο άλλως παραιτούνται ρητά από οιαδήποτε σχετική αξίωσή τους.

4.3. Περαιτέρω επισημαίνεται ότι η Διοργανώτρια έχει δικαίωμα να τροποποιήσει, ανακαλέσει, παρατείνει ή συντμήσει τη διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια και κρίση, καθώς και να τροποποιεί ή μεταβάλλει τους Όρους αυτού (Διαγωνισμού) και τις ημερομηνίες συμμετοχής, της κλήρωσης ή/και να ματαιώσει/ ακυρώσει συνολικά την πραγματοποίηση του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το κοινό/οι συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ανακοίνωσης στον ανωτέρω περίπτερο της εταιρείας Elpedison στη ΔΕΘ 2021.

4.4. Οιεσδήποτε τυχόν μεταβολές, τροποποιήσεις των Όρων και σχετικές ανακοινώσεις για τον Διαγωνισμό θα αναρτώνται στο σχετικό περίπτερο της εταιρείας Elpedison και θα ισχύουν από την ημερομηνία και ώρα ανάρτησης της σχετικής ανακοίνωσης και θα υπερισχύουν τυχόν προγενέστερων όρων ή προβλέψεων των Όρων ή αναρτήσεων.

5. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:

5.1. Προκειμένου να συμμετάσχει κάποιος στο Διαγωνισμό θα πρέπει, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού να επισκεφθεί το ανωτέρω περίπτερο της Διοργανώτριας εταιρείας στη ΔΕΘ 2021 και να φωτογραφηθεί στο ειδικό photobooth που είναι τοποθετημένο μέσα στο περίπτερο, επιλέγοντας στη συνέχεια ένα από τα τέσσερα φόντα που υπάρχουν διαθέσιμα σε ψηφιακή (digital) μορφή.

5.2. Οι συμμετέχοντες είναι ελεύθεροι να επιλέξουν τον φόντο που εκφράζει καλύτερα για τους ίδιους την πράσινη ενέργεια και την αγάπη τους για την φύση.

5.3. Μόλις ολοκληρωθούν τα ανωτέρω οι συμμετέχοντες θα λάβουν τυπωμένη μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) την σχετική φωτογραφία τους, «πειραγμένη» (επεξεργασμένη) κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να εμφανίζεται το επιλεγμένο εκ μέρους τους φόντο πάνω στην μορφή τους.

5.4. Ακολούθως, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώνουν την Ηλεκτρονική Φόρμα Συμμετοχής (Όνομα, Επώνυμο, Αριθμός Κινητού Τηλεφώνου, Email) και θα δηλώνουν την αποδοχή των παρόντων όρων, προκειμένου να λάβουν μέρος στην κλήρωση και να κερδίσουν ένα εκ των Δώρων που ορίζονται στο άρθρο 7 των παρόντων όρων.

5.5. Κατά τη συμπλήρωση της ανωτέρω Φόρμας Συμμετοχής είναι υποχρεωτική η συμπλήρωση όλων των πεδίων με αποκλειστικό σκοπό τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και την ανάδειξη των νικητών. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη της ακριβούς και αληθινής δήλωσης των στοιχείων τα οποία απαιτούνται κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής.

5.6. Η συμπλήρωση όλων των στοιχείων της Ηλεκτρονικής Φόρμας Συμμετοχής και η επιλογή «Υποβολή» συνιστούν δήλωση συμμετοχής στον Διαγωνισμό και ταυτόχρονη δήλωση ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των Όρων του Διαγωνισμού, χωρίς καμία χρέωση ή περαιτέρω διαδικασία και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής Εταιρείας.

5.7. Κάθε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει σε όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 4 των παρόντων Όρων, υποβάλλοντας μία (1) συμμετοχή για κάθε ημερολογιακή ημέρα (ήτοι από τις 00.00.00 έως και 23.59.59 κάθε ημέρας), για να κερδίσει μία μόνο φορά.

5.8. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων συμμετοχών με ίδια τουλάχιστον δύο στοιχεία συμμετέχοντος κατά την ίδια ημερολογιακή ημέρα (λ.χ. με ίδιο ονοματεπώνυμο και ίδιο email, ή με ίδιο ονοματεπώνυμο και ίδιο αριθμό κινητού τηλεφώνου κτλ.), θα ισχύει η πρώτη κατά χρονική σειρά και προτεραιότητα συμμετοχή και οι λοιπές μεταγενέστερες συμμετοχές, θα θεωρούνται άκυρες ως ουδέποτε ασκηθείσες και θα αποκλείονται από την κλήρωση.

5.9. Στο σημείο αυτό επισημαίνεται ρητώς ότι η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οιαδήποτε συμμετοχή, της οποίας το περιεχόμενο είναι προσβλητικό ή αντίκειται στο νόμο ή τα χρηστά ήθη με οποιονδήποτε τρόπο, να απορρίψει συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες όρους, καθώς και να ακυρώσει εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες όρους. Ειδικότερα, τυχόν συμμετοχές, που παραβιάζουν τα πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, η δε συμμετοχή θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

5.10. Επισημαίνεται επίσης ότι για την συμμετοχή στον Διαγωνισμό δεν απαιτείται ουδεμία αγορά προϊόντος ή οποιασδήποτε άλλης μορφής οικονομική επιβάρυνση των συμμετεχόντων.

6. Έγκυρη Συμμετοχή:

6.1. Δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση για τα Δώρα έχουν μόνο οι έγκυρες συμμετοχές. Έγκυρη θεωρείται η συμμετοχή που:

α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους,

β) δεν αποτελεί, κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια και κρίση της Διοργανώτριας, προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα στα συστήματα της Διοργανώτριας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου,

γ) έχει υποβληθεί και έχει καταχωρηθεί στα συστήματα της Διοργανώτριας, από την ημερομηνία και ώρα Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία και ώρα Λήξης του Διαγωνισμού και

δ) δεν παραβιάζει με οποιοδήποτε τρόπο το νόμο, τα χρηστά ήθη ή δικαιώματα τρίτων.

6.2. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση να απορρίπτουν μη έγκυρες συμμετοχές που παραβιάζουν τους παρόντες Όρους και να ακυρώνουν εκ των υστέρων συμμετοχές που δεν ανταποκρίνονται στους παρόντες Όρους.

6.3. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση να ακυρώσουν οιαδήποτε συμμετοχή και μετά την κλήρωση, σε περίπτωση που ο λόγος της ακυρότητας ως ανωτέρω εντοπιστεί εκ των υστέρων.

7. Δώρα:

7.1. Κατόπιν ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα λάβει χώρα την 24η Σεπτεμβρίου 2021 όπως ορίζεται στο άρθρο 2 των παρόντων όρων, θα ανακηρυχθούν οι νικητές του Διαγωνισμού, οι οποίοι θα κερδίσουν τα κάτωθι Δώρα, ήτοι:

  • Τέσσερα (4) JBL Bluetooth speaker

  • Δύο (2) Ηλεκτρικά Ποδήλατα

  • Τρία (3) Air Pods Pro

7.2. Τα Δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δεν μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή.

8. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών Διαγωνισμού:

8.1. Κάθε έγκυρη συμμετοχή στον Διαγωνισμό καταχωρείται αμέσως σε λίστα αποκτώντας μοναδικό αύξοντα αριθμό, με τον οποίο θα συμμετέχει στην κλήρωση. Στην κλήρωση συμμετέχουν όλοι όσοι έχουν συμμετάσχει στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα, με έγκυρες συμμετοχές, και έχουν καταγραφεί στον ιστότοπο της Διοργανώτριας καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της Διάρκειας του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 των παρόντων όρων.

8.2. Η ανάδειξη των νικητών θα πραγματοποιηθεί όπως ανεφέρθη ανωτέρω στο άρθρο 2 των παρόντων όρων με ηλεκτρονική κλήρωση στα γραφεία της Διαφημιστικής εταιρείας «BRANDIT NEW ERA HOLDING ΕΠΕ», η οποία εδρεύει στον Δήμο Περιστερίου Αττικής, οδός Φιλικών, αριθ. 62, την Παρασκευή, 24η Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 12:00 π.μ., ή σε οποιαδήποτε άλλη ημερομηνία και ώρα ορισθεί από την Διαφημιστική σε συνεργασία με την Διοργανώτρια.

8.3. Εκ της κληρώσεως θα αναδειχθούν εννέα (9) νικητές για τα ως άνω αναφερόμενα δώρα.

8.4. Οι νικητές θα ενημερωθούν εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη διεξαγωγή της κλήρωσης μέσω αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά από την Διαφημιστική στο email ή στο τηλέφωνο αντιστοίχως, που έχουν δηλώσει κατά τη συμπλήρωση της Φόρμας Συμμετοχής στον Διαγωνισμό και θα τους ζητηθεί εντός τριών (3) ημερών από την ενημέρωση να αποστείλουν απαντητικό email, με το οποίο θα αποδέχονται τα Δώρα, θα δηλώνουν την ταχυδρομική τους διεύθυνση και θα επισυνάπτουν έγγραφο ταυτοποίησης (ήτοι: την Αστυνομική Ταυτότητα ή το Διαβατήριο ή το Δίπλωμα Οδήγησης), προκειμένου να πιστοποιήσουν ότι πληρούν τους όρους συμμετοχής στον Διαγωνισμό και την ταυτοπροσωπία. Εφόσον οι νικητές αποστείλουν εγκαίρως το εν λόγω απαντητικό email με τα συγκεκριμένα στοιχεία, το Δώρο θα τους αποσταλεί εκ μέρους της Διαφημιστικής εταιρείας στην ταχυδρομική διεύθυνση που έχουν δηλώσει ή θα δηλώσουν κατά την διάρκεια επικοινωνίας για την παραλαβή του δώρου, μέσω της υπηρεσίας ταχυμεταφορών (courier), χωρίς οικονομική επιβάρυνσή των νικητών.

8.5. Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης των νικητών και εφόσον θα έχουν αποδεχθεί το Δώρο σύμφωνα με την ανωτέρω περιγραφείσα διαδικασία, οι νικητές θα αναρτηθούν εκ μέρους της Διοργανώτριας στο περίπτερο της ΔΕΘ 2021.

8.6. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με οποιονδήποτε νικητή του Διαγωνισμού εντός του χρονικού διαστήματος των τριών (3) ημερών από τη λήψη του αρχικού μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή σε περίπτωση κατά την οποία οιοσδήποτε νικητής αδρανήσει, καθυστερήσει ή/και δεν αποστείλει και επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου, δεν εμφανισθεί ή δεν επικοινωνήσει εγκαίρως με τη Διαφημιστική εντός του ορισμένου από τη Διοργανώτρια χρονικού διαστήματος των τριών (3) ημερών, ή δηλώσει αδυναμία ή αρνηθεί να παραλάβει το Δώρο του ή δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του τυγχάνει άκυρη ή η ακυρώσιμη, οιαδήποτε των ανωτέρω περιπτώσεων συνεπάγεται την οριστική απώλεια του δικαιώματος διεκδίκησης του Δώρου και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον πρώτο επιλαχόντα, που είναι αμέσως επόμενος στη λίστα, τον οποίο η Διαφημιστική θα ενημερώνει με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος ταχυδρομείου (email) ή τηλεφωνικά και σύμφωνα με την αναφερόμενη στην παράγραφο 8.4 διαδικασία, η οποία θα τηρείται, σε αυτή την περίπτωση και για τους επιλαχόντες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο.

8.7. Η ανωτέρω παράγραφος ισχύει για τον πρώτο επιλαχόντα και σε περίπτωση επέλευσης και ως προς τον εν λόγω επιλαχόντα έστω και μίας των ανωτέρω περιπτώσεων, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ορίζει νικητή τον επόμενο επιλαχόντα, κ.ο.κ. ακολουθώντας κάθε φορά την ως άνω περιγραφόμενη διαδικασία.

8.8. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων όρων των παρόντων Όρων, οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό, σε οποιοδήποτε στάδιο μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους:

α) σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν αποδεχθεί πλήρως τους παρόντες Όρους στο σύνολό τους, οι οποίοι θεωρούνται όλοι ουσιώδεις,

β) σε περίπτωση που οιαδήποτε συμμετοχή δεν πληροί κάποιον από τους όρους των παρόντων Όρων,

γ) σε περίπτωση που κάποιο από τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι ψευδή,

δ) σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο ο νικητής δεν παρουσιασθεί ως ανωτέρω καθορίζεται ή παρουσιασθεί εκπροθέσμως. Η σχετική κρίση της Διοργανώ­τριας θα είναι οριστική και δεν θα υπάρξει αλληλογραφία με τον εμπλεκόμενο συμμετέχοντα.

9. Περιορισμός Ευθύνης:

9.1. Η ευθύνη της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στο άρθρο 7 των παρόντων Όρων αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας.

9.2. Περαιτέρω, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν φέρουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων ή οποιουδήποτε τρίτου για οποιονδήποτε λόγο.

9.3. Τα Δώρα που θα δοθούν κατά τους παρόντες Όρους παρέχονται στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κλπ., έναντι της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής.

9.4. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρουν για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δε φέρουν καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσονται σύμμετρα και αζήμια των εκατέρωθεν υποχρεώσεών τους.

9.5. Στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, η Διοργανώτρια, η Διαφημιστική και οι τυχόν συνδεδεμένες με αυτές εταιρείες, οι υπάλληλοι και τα στελέχη τους δεν ευθύνονται για τυχόν άμεσες ή έμμεσες, θετικές ή αποθετικές ζημίες, ηθική βλάβη, δαπάνες και έξοδα που μπορεί να προκύψουν από τυχόν διακοπή, δυσλειτουργία ή καθυστέρηση ή οποιαδήποτε άλλη αιτία σχετική το Διαγωνισμό ή/και με τα Δώρα και τη χρήση τους, και δεν υπέχουν ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή βλάβη, σωματική ή υλική, ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τα Δώρα.

9.6. Σε κάθε περίπτωση και στο βαθμό που αποκλεισμός της ευθύνης επιτρέπεται από το νόμο, τυχόν ευθύνη της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής από τους παρόντες Όρους Συμμετοχής περιορίζεται σε τυχόν πράξεις ή παραλείψεις της από δόλο ή βαριά αμέλεια τελούμενες και σε καμία περίπτωση τυχόν ευθύνη δεν θα εκτείνεται σε πράξεις ή παραλείψεις που οφείλονται σε ελαφρά αμέλεια ή σε τυχηρά γεγονότα ή σε γεγονότα ανωτέρας βίας.

9.7. Οι Συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό συμφωνούν ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο αυτού και είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για τις ενέργειές τους που στηρίζονται στη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό, συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα ή/ και την εγκυρότητα του περιεχομένου των παρόντων Όρων Συμμετοχής.

9.8. Η Διαφημιστική καθώς και η Διοργανώτρια μπορούν κατά τη διακριτική τους ευχέρεια να ακυρώνουν συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν κατά την απόλυτη και ανέλεγκτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής.

9.9. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών και μέσα στα πλαίσια των παρόντων όρων, της κείμενης νομοθεσίας. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διαφημιστική ή τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), οι ως άνω εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τον αποκλείσουν τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσουν το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.

9.10. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για την μη κατοχύρωση ή/και παραλαβή του Δώρου από τον κάθε νικητή ή επιλαχόντα εντός των ως άνω τασσόμενων προθεσμιών.

9.11. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη ποινική, αστική ή άλλης φύσεως προς οποιονδήποτε νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε συμβεί και/ή ζημία και/ή για οποιαδήποτε σωματική ή άλλη βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με το Δώρο, την χρήση του Δώρου ή καθ’ οιονδήποτε άλλο τρόπο απορρέουσα από τον παρόντα Διαγωνισμό.

9.12. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και της παράδοσης των Δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής παύει να υφίσταται. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν θα υπέχουν ούτε θα αναλάβουν οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

10. Εμπορικά Σήματα – Πνευματική Ιδιοκτησία:

10.1. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή της Διαφημιστικής ή/και των συνεργαζόμενων εταιρειών.

10.2. Απαγορεύεται οποιαδήποτε τροποποίηση, δημοσίευση, μετάδοση, μεταβίβαση, αναπαραγωγή, διανομή, παρουσίαση, σύνδεση, μεταφόρτωση (download) ή με άλλον τρόπο εκμετάλλευση, εν όλω ή εν μέρει, του περιεχομένου του Διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Διοργανώτριας.

10.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα στοιχεία που συμπληρώνει ο κάθε Συμμετέχων, στους οποίους (Συμμετέχοντες) απαγορεύεται να αναρτούν ή να δημοσιοποιούν με οποιονδήποτε τρόπο μέσω του Ιστοτόπου της Διοργανώτριας οποιοδήποτε έργο τρίτου ή έργο που προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαιώματα τρίτου.

10.4. Κατά την διάρκεια του Διαγωνισμού, τυχόν αναρτήσεις ή σχόλια δυσφημιστικά, άσεμνα, που παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα ή άλλα δικαιώματα τρίτων ή που περιέχουν οποιοδήποτε παράνομο περιεχόμενο, κατά την απόλυτη κρίση της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής, θα διαγράφονται άμεσα από τον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, ο δε Συμμετέχων που ανάρτησε σχόλια κατά τα παραπάνω θα αποκλείεται από τον Διαγωνισμό.

11. Πληροφορίες – Παράπονα:

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να επικοινωνήσει με την Διοργανώτρια εταιρεία στο τηλέφωνο: 2120008128, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων αργιών) και από τις 10:00 έως τις 17:00.

12. Τεχνικά μέσα:

12.1. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει, ούτε θα αναλαμβάνει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Η συμμετοχή στον παρόντα Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα και δικά τους έξοδα. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν αναλαμβάνουν καμία υποχρέωση αναφορικά με την εξασφάλιση, την υποβοήθηση της πρόσβασης σε χώρους διαδικτύου ή την παροχή διευκολύνσεων σε κάθε ενδιαφερόμενο.

12.2. Η πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο του Διαγωνισμού επιτρέπεται μόνο υπό τους όρους λειτουργίας του οικείου διακομιστή (server) και τις τεχνικές και λοιπές προϋποθέσεις και προδιαγραφές του διαγωνισμού. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οιαδήποτε επιβάρυνση των συμμετεχόντων χρηστών εκ των άνω αιτιών.

12.3. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για τεχνικές δυσκολίες που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων δικτύου της συσκευής του συμμετέχοντα ή του Internet (όπως ενδεικτικά αλλά μη περιοριστικά – λόγοι ανωτέρας βίας, τεχνικά προβλήματα, μη κάλυψη δικτύου, υπερφόρτωση δικτύου, διακοπή σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολή ή αποδοχή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, μη σωστός τρόπος συμμετοχής).

12.4. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας, με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του Διαγωνισμού ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω μη καταχώρησης τους.

12.5. Η Διοργανώτρια δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα του Διαγωνισμού ή οι διακομιστές μέσω των οποίων αυτός τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών και των Συμμετεχόντων, θα παρέχονται χωρίς «ιούς» ή άλλα επιζήμια συστατικά ή ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε Συμμετέχων και ενδιαφερόμενος έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση αντιικού λογισμικού τη μη προσβολή και προστασία του προσωπικού υπολογιστή του και των αρχείων του από ιούς ή καταστροφικά προγράμματα – εφαρμογές καθώς και την ενδεχόμενη καταπολέμηση κάθε ανιχνευθέντος ιού. Σε κάθε περίπτωση, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν βαρύνονται με οποιαδήποτε ευθύνη ή/και δαπάνη για την απαραίτητη συντήρηση, επισκευή ή επιδιόρθωση του υπολογιστή του Συμμετέχοντος/επισκέπτη και γενικά του συστή­ματός του για οποιαδήποτε βλάβη υποστεί κατόπιν επίσκεψής του στον Ιστότοπο του Διαγωνισμού.

12.6. Η Διοργανώτρια δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα, την πληρότητα των υπηρεσιών και την ακρίβεια των πληροφοριών στις οποίες παραπέμπει η ιστοσελίδα μέσω «δεσμών», hyperlinks, ή διαφημιστικών δημιουργικών. Σε καμία περίπτωση δε μπορεί να θεωρηθεί ότι η Διοργανώτρια υιοθετεί ή απλώς αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοτόπων, στους οποίους η ιστοσελίδα παραπέμπει ή/και με τους οποίους συνδέεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.

13. Προσωπικά Δεδομένα:

13.1. Οι συμμετέχοντες παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή τους προς την Εταιρεία για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους, τα οποία θα παρέχουν στην Εταιρεία κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 6 των παρόντων όρων, προκειμένου αυτά να χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες οργάνωσης, αξιολόγησης και διεξαγωγής του διαγωνισμού, ήτοι για την κλήρωση και επιβεβαίωση της ταυτότητας των νικητών.

13.2. Επισημαίνουμε ότι η Εταιρεία συμμορφώνεται πλήρως με τον Κανονισμό 679/2016/ΕΕ και εν γένει το εθνικό και κανονιστικό νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, καθώς και κάθε πράξη (κατευθυντήρια γραμμή, απόφαση, οδηγία, γνωμοδότηση κ.λπ.) που εκδίδεται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (στο εξής ΑΠΔΠΧ), Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Προστασίας Δεδομένων (πρώην Ομάδα του άρθρου 29).

13.3. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό αποτελεί ελεύθερη και σαφής δήλωση και συναίνεση των συμμετεχόντων για την επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων τους και την τήρηση σχετικού αρχείου για τους προαναφερθέντες σκοπούς. Η Εταιρεία θα επεξεργαστεί μόνο εκείνα τα δεδομένα που απαιτούνται για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού. Δεν διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα ούτε σε τρίτα μέρη, παρά μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης εντολής του συμμετέχοντος, ούτε εκτός Ελλάδας. Δεν επεξεργάζεται και δεν χρησιμοποιεί τα προσωπικά δεδομένα για άλλους σκοπούς πέραν αυτών που αναφέρονται στους παρόντες Όρους και μόνο στο βαθμό που καθίσταται αναγκαίο.

13.4. Η Εταιρεία διασφαλίζει ότι λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και ενδεδειγμένα, κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των μέτρων που αποσκοπούν στη διασφάλιση του απορρήτου των επικοινωνιών, για να εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των προσωπικών δεδομένων και κατάλληλο επίπεδο προστασίας και ασφάλειας για τα προσωπικά δεδομένα, από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια αλλά και εν γένει για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των φυσικών προσώπων.

13.5. Η Εταιρεία θα αποθηκεύσει τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων καθ’ όλη τη διάρκεια του διαγωνισμού και με την ολοκλήρωση του αναλαμβάνει να διαγράψει όλα τα αρχεία με προσωπικά δεδομένα σε οποιαδήποτε μορφή με εξαίρεση τα δεδομένα των νικητών, τα οποία είναι απαραίτητα για την επικοινωνία της Εταιρείας μαζί τους.

13.6. Εξυπακούεται ότι τα προσωπικά δεδομένα νικητών που δεν αποδέχονται το Δώρο τους θα διαγράφονται άμεσα.

13.7. Σε κάθε περίπτωση οι συμμετέχοντες σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία έχουν και μπορούν να ασκήσουν τα κάτωθι δικαιώματά και δη:

α) το δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα,

β) το δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών και συμπλήρωσης τυχόν ελλιπών δεδομένων του,

γ) το δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»),

δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων του για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος,

ε) το δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων του σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο (πχ. cd) και

στ) το δικαίωμα εναντίωσης του στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων για τις περιπτώσεις που ορίζει ρητά ο νόμος.

13.8. Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την πολιτική, που ακολουθεί η Εταιρεία, για την προστασία των προσωπικών δεδομένων οι συμμετέχοντες δύνανται να επικοινωνούν με την Διοργανώτρια εταιρεία είτε τηλεφωνικώς στο τηλέφωνο: 2103441000, είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@elpedison.gr.

13.9. Η αναζήτηση, αποδοχή και παραλαβή των δώρων από τους νικητές συνιστούν σαφή συγκατάθεση αυτών για χρήση των ονομάτων τους με σκοπό την δημοσιοποίηση του διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του και για την επεξεργασία στοιχείων τους κατά τα ανωτέρω.

13.10. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να ανακοινώνει τα ονόματα των νικητών στην επίσημη ιστοσελίδα της, σε οποιοδήποτε έντυπό της καθώς και να προβεί σε διαφημιστική εκμετάλλευση κάθε σχετικού γεγονότος, όπως της αξιοποίησης του Δώρου κλπ.. Οι συμμετέχοντες με τη συμμετοχή τους στον διαγωνισμό, συναινούν ανεπιφύλακτα στα ανωτέρω χωρίς την καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημιώσεως. Με επιφύλαξη των ανωτέρω οριζόμενων, άρνηση οποιουδήποτε νικητή να συμμετέχει σε σχετικό διαφημιστικό πρόγραμμα ή άλλη ανακοίνωση ή άρνηση να περιληφθεί το όνομά του σε καταχωρήσεις, εφόσον κληθεί για τούτο, νομιμοποιεί την Διοργανώτρια εταιρεία να αποκλείσει την περαιτέρω συμμετοχή του.

14. Υποχρεώσεις συμμετεχόντων:

Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από την Εταιρεία παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (μη φέρουσα αυτή το βάρος της αποδείξεως), δίδει στην Εταιρεία το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το Διαγωνισμό ή ακόμα και να ακυρώσει το Δώρο.

15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δωσιδικία:

Οι παρόντες Όροι διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετικά με το Διαγωνισμό και τους Όρους συμμετοχής σε αυτόν, επιλύεται κατά το Ελληνικό Δίκαιο από τα καθ’ ύλην αρμόδια δικαστήρια των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας). Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712).

16. Αποδοχή των όρων:

Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των παρόντων Όρων, παραιτούμενου του συμμετέχοντα από την προσβολή της εγκυρότητας των Όρων του Διαγωνισμού και από τη διεκδίκηση οποιασδήποτε αποζημιώσεως εξ’ αυτού.

17. Λοιποί όροι:

17.1. Η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική διατηρούν το δικαίωμα να τροποποιήσουν, ανακαλέσουν, παρατείνουν ή μειώσουν τη διάρκεια του παρόντα Διαγωνισμού, κατά την απόλυτη διακριτική τους ευχέρεια και κρίση τους καθώς και να μεταβάλλουν τους παρόντες Όρους και τις ημερομηνίες συμμετοχής ή /και να ματαιώσουν τον Διαγωνισμό και συνακόλουθα και την παροχή των Δώρων με σχετική ανακοίνωση στο περίπτερο της Διοργανώτριας στη ΔΕΘ 2021. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διαφημιστική και η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνουν οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων.

17.2. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δε φέρουν καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.

17.3. Οι αναλυτικοί όροι συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι κατατεθειμένοι στη Συμβολαιογράφο Αθηνών Αγγελική Παπαγεωργίου, οδός Μαρασλή, αριθ. 1, Αθήνα και ακριβές αντίγραφο τους δικαιούται να λάβει κάθε Συμμετέχων με δική του χρέωση.

17.4. Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών Όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών Όρων.

17.5. Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ’ επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό.